Glastuinbouw Nederland association highlights political bottlenecks in further application of IPM

vrijdag 30 oktober 2020

Glastuinbouw Nederland streeft ernaar dat ondernemers in de glastuinbouw in 2030 de meest gezonde groente, bloemen en planten telen, zoveel mogelijk in een biologisch ecosysteem, uitgaande van sterke gewassen, preventie, biologische bestrijding, nagenoeg zonder emissie naar het milieu. Die boodschap, ook verwoord in de Visie Plantgezondheid 2030, is deze week gestuurd naar de Vaste Kamercommissie van LNV.
Op maandag 2 november staat het AO Gewasbescherming op de agenda van de Vaste Kamercommissie van het ministerie van LNV. Dat overleg is aanleiding voor Glastuinbouw Nederland om de ambities op gebied van plantgezondheid voor de komende tien jaar bij de politiek onder de aandacht te brengen. Dat gebeurt middels een brief aan de Kamerleden en minister Carola Schouten van LNV, maar ook met een video (zie bovenaan bericht) waarin bramen- en paprikateler Wouter van den Bosch samen met voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland de toepassing van IPM toelicht.

Verantwoorde balans

Door die werkwijze hebben glastuinbouwbedrijven de afgelopen twintig jaar de milieu-impact van gewasbescherming met 90% teruggebracht. 80% van de plagen in de voedingstuinbouw en 50% in de sierteelt wordt inmiddels biologisch bestreden. “De komende tien jaar is het de uitdaging aan ondernemers, toeleveranciers, onderzoekers, overheid en Glastuinbouw Nederland om middels een verantwoorde balans tussen biologie, technologie en chemie samen in 2030 de Kas als Ecosysteem te realiseren”, zegt Sjaak van der Tak.
Pijlers daarin zijn: gezond en weerbaar gewas, weerbaar teeltsysteem, toepassing van hightech aangevuld met een effectief en duurzaam middelen- en maatregelenpakket (medicijnkast). “Voorwaarde is wel dat dit gebeurt binnen een gelijk speelveld in Europa.”

Ondersteuning UP Gewasbescherming

In de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 zijn ambitieuze doelen gesteld. Glastuinbouw Nederland committeert zich, met steun van haar leden, aan het uitvoeringsprogramma (UP) op voorwaarde van een langjarige financiële toezegging van de overheid en duidelijke doorbraken in de huidige knelpunten. “Nieuwe ziekten en plagen bedreigen de glastuinbouw door onder andere klimaatverandering en verschuiving van breedwerkende naar specifiek werkende gewasbeschermingsmiddelen. Bestaande middelen vallen weg en alternatieven, zoals toelating van laag-risico middelen en versnelde ontwikkeling van weerbare rassen, lopen vast op wet- en regelgeving. Door de sterke inperking van het middelenpakket, komt het reeds vergevorderde IPM-systeem in de knel en kan de glastuinbouw het biologische ecosysteem in de kas niet verder ontwikkelen”, waarschuwt Helma Verberkt, beleidsspecialist Plantgezondheid bij Glastuinbouw Nederland.

Kas als Ecosysteem

De glastuinbouwsector wil goede voortgang kunnen blijven boeken in innovatieve teeltconcepten, waarin nuttige organismen de boven- en ondergronds ziekten en plagen onderdrukken, alsmede zoeken naar nieuwe technologische ontwikkelingen. “Dat vraagt een heel andere aanpak dan in de open teelten en wij doen een pleidooi voor ondersteuning van ons programma Kas als Ecosysteem, met een duidelijke rol van Glastuinbouw Nederland”, geeft Sjaak van der Tak aan.
Ondanks dat er veel innovatie en inzet is op sterke gewassen, nieuwe biologische bestrijders en duurzame maatregelen, blijven gewasbeschermingsmiddelen noodzakelijk voor oogstzekerheid en kwaliteitsbehoud. Ook voor het in stand houden van het biologische ecosysteem in de kassen zijn middelen noodzakelijk. Dat leidt tot het verzoek aan de politiek om ruimte te laten voor toepassing van gewasbeschermingsmiddelen (medicijnenkast) binnen Europese wetgeving. Daarnaast vraagt Glastuinbouw Nederland om een forse versnelling van het toelatingsproces van laag-risico middelen en een betere aansluitende wetgeving van biostimulanten. Tot slot wordt gepleit voor ruimte voor toepassing van nieuwe veredelingstechnieken (zoals CRISPR-Cas) om versnelling en versterking te realiseren in weerbare planten.

Bron: https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/glastuinbouw-nederland-wijst-politiek-op-knelpunten-verdere-toepassing-ipm/